Využitím našich služeb mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci splnit svou zákonou povinnost dle ustanovení § 24 odst. 3b č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti tzv. povinný podíl a náhradní plnění zaměstnávání ZPS (zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností).

Náhradní plnění můžeme poskytnout formou:

  • úklidových služeb
  • facility services
  • dodávkou hygienických materiálů

Zákon a vyhláška o zaměstnanosti
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9

Zaměstnavatel je povinen zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%.

§18 (1) vyhláška č. 518, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte se tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.